Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt voor door: 

erotiekensupplementen.nl
Leegeweg 2-5
9745 DP Groningen

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62682903  BTW.nr. NL2252.06.511.B.01

erotiekensupplementen.nl is te bereiken door een e-mail te sturen naar 
damianmulder@hotmail.com 

Artikel 1. Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden 
deze algemene voorwaarden. 

1.2. Bestelprocedure 
de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Goederen te bestellen. 

1.3. Klant 
de wederpartij van erotiekensupplementen.nl. met wie erotiekensupplementen.nl. een Overeenkomst aangaat. 

1.4. Overeenkomst 
overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Goederen. 

1.5. Partijen 
erotiekensupplementen.nl en Klant gezamenlijk. 

1.6. erotiekensupplementen.nl
de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant in Overeenkomst. 

1.7. Website 
één van de websites van erotiekensupplementen.nl., onder andere te vinden onder de URL’s: http://www.erotiekensupplementen.nl

1.8. Goederen 
goederen welke erotiekensupplementen.nl op haar Website aanbiedt, welke goederen Klant kan bestellen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. 

2.2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. De op de Website aangeboden goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. 

3.2. erotiekensupplementen.nl. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien erotiekensupplementen.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten. 

3.3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt erotiekensupplementen.nl. er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor supplementen-sportvoeding.nl. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. 

Artikel 4. Prijzen en betaling 

4.1. Daar Klant in de meeste gevallen handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de prijzen zoals genoemd op de Website inclusief BTW. Verder zijn de prijzen  exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure. 

4.2. erotiekensupplementen.nl. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. 

4.3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan door middel van overboeking. 

Artikel 5. Leveringstermijn 

5.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. 

5.2. erotiekensupplementen.nl. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. 

5.3. Indien en voor zover erotiekensupplementen.nl niet binnen 5 (vijf) dagen de bestelde Goederen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat erotiekensupplementen.nl. webwinkel) heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. Reclameren 

6.1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met erotiekensupplementen.nl. alwaarna Klant is gerechtigd de Goederen terug te sturen naar erotiekensupplementen.nl. mits: 
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan erotiekensupplementen.nl. binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken; 
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld; 
c. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door erotiekensupplementen.nl.; 
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat erotiekensupplementen.nl. het in ontvangst heeft genomen. 

6.2. Indien na onderzoek van erotiekensupplementen.nl. blijkt dat de eigenschappen van de Goederen wel voldoen aan de Overeenkomst zal erotiekensupplementen.nl. met Klant in overleg treden. 

6.3. Indien na onderzoek van erotiekensupplementen.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Goed, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 6.1 bedoeld. Mocht het vervangend Goed niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op: 
a. het uitzoeken van een vervangend Goed ter waarde van het Goed welke niet bleek te beantwoorden, indien het uitgekozen Goed duurder is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien het uitgekozen Goed goedkoper is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; 
b. restitutie van waarde van het Goed hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is. 

6.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Goed, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs. 

6.5. Gedurende de periode als bedoeld in artikel 9.2 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend, als dat recht hem ingevolge artikel 9.1 toekomt. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld. 

Artikel 7. Garantie 

Voor aangeschafte Goederen geldt geen andere garantie dan de desbetreffende fabrieksgarantie. 

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens 

8.1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om: 
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; 
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van erotiekensupplementen.nl 

8.2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal erotiekensupplementen.nl deze uitingen sturen. 

8.3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door erotiekensupplementen.nl. aan te passen bij onjuistheden. 

Artikel 9. Klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 

9.1. Alleen indien Klant Goederen aanschaft als consument, althans niet in de hoedanigheid als beroepsoefenaar of als (vertegenwoordiger van een) onderneming, gelden de navolgende leden van dit artikel. 

9.2. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar erotiekensupplementen.nl. mits: 
a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn; 
b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door erotiekensupplementen.nl.; 
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat erotiekensupplementen.nl. het in ontvangst heeft genomen. 

9.3. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing. 

9.4. In aanvulling op artikel 4.3 geldt dat Klant in overleg met erotiekensupplementen.nl ook een op en andere wijze kan betalen. Bijvoorbeeld door betaling aan de postbezorger (onder rembours). Echter, Klant draagt de kosten daarvan en de eventuele financiële gevolgen voor het niet kunnen afleveren op opgegeven adres. Dit laatste indien en voor zover Klant geen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht als hiervoor bedoeld. 

9.5. N.V.T

9.6. Klant heeft gedurende één (1) maand nadat erotiekensupplementen.nl. zich jegens Klant op artikel 10.3 heeft beroepen, het recht om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

10.1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

10.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met  erotiekensupplementen.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Supplementen-sportvoeding.nl. zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. 

10.3. Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – uitsluitend voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement alwaar erotiekensupplementen.nl .gevestigd is. 

Artikel 11. Overige bepalingen 

11. erotiekensupplementen.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen. 

Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door erotiekensupplementen.nl. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.